Hier sla jij je vleugels uit!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en activiteitencommissie

De MedezeggenschapsRaad (MR) is een onafhankelijke raad binnen iedere school, die het overleg tussen de verschillende geledingen en het bevoegd gezag op gang brengt en houdt. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid, en bestaat op onze school uit twee ouders, en één leerkracht en directeur. De notulen van de vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar bij de MR. De vergaderingen kunnen door elke ouder bijgewoond worden. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in een reglement dat opvraagbaar is bij de directie.
Daarnaast is er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin de scholen ondergebracht bij Proo een afvaardiging hebben. Uit iedere MR van de Proo scholen zitten hierin afgevaardigden (een ouder en een leerkracht).

Teamgeleding
Sandra Doppenberg (directeur)
Aletta Waninge, tijdelijk

Oudergeleding
Jort Haan
Richard Schol

Activiteitencommissie

Naast de MR functioneert er ook een Activiteiten Commissie (AC) op school. Deze commissie vervult een belangrijke rol binnen onze school en zij maakt deel uit van de ouderraad. De leden van de AC assisteren onder andere bij allerlei schoolse activiteiten, zoals het Kerst-, Paas,- en Sinterklaasfeest.

Vrijwillige ouderbijdrage

Stichting 11VA beheert het geld van sponsoring en de vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten die georganiseerd worden voor leerlingen van De Arendshorst. In overleg met de school stelt de stichting de hoogte van de ouderbijdrage voor.

Statutair is de stichting bestuurd door drie ouders van school:
Tamara Hamstra (voorzitter)
Eveliene Laarman (secretaris)
Bob Coenraats (penningmeester)

We zijn bereikbaar via de school of direct aan het schoolplein.
Statuten zijn op te vragen bij de directie van de school of het bestuur.

De stichting staat geregistreerd bij de KVK:
KVK nummer: 62502743
Vestigingsadres: Zwaluwstraat 1 3853CA Ermelo
Rekeningnummer: NL RBRB 0200 6660 10